މުނިފޫހި ފިލުވުން
ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ
7 މަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް


ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ އަކީ އެކެޑަމީ އެވޯރޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު އަދި ކާމިޔާބު، ކުރު ސިނަމާ ކާރޓޫނު ސިލްސ ތަފްޞީލް

ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް
2 އަހަރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް


« ފުރަތަމަ ފެންނާނީ ކޮންމެވެސް ތ ތަފްޞީލް

ޤަބޫލު ކުރިއަސް ނުކުރިއަސް
3 އަހަރު ކުރި 1 ކޮމެންޓް


ޓީވީ ބަލަން އިންދާ މަރުވި އަންހެނާ ފެނުނީ 42 އަހަރު ފަހުންތަފްޞީލް

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ؟
4 އަހަރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް


      އަހަރެންނަކީވެސް ހަޔާތުގައި ހިތި ދުވަސްތަކަށް ގުނަމުންދާ ޒުވާނަކީމެވެ. އަހ ތަފްޞީލް


* މިއީ، ދާދިފަހުން އިންޑިޔާގައި ދަންޖެހިގެން އަމިއްލައަށް މަރުވި މަޝްހޫރު ޒުވާން އެކްޓްރެސް ޖިއާ ޚާން މަރ ތަފްޞީލް

ކެޓްރީނާ ކައިފް
4 އަހަރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް


ކެޓްރީނާ ކައިފް އުފަންވެފައިވަނީ 1984 ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހު ހޮންކޮންގްއަށެވެ. ކެޓްރީނާގެ ބައްޕައަކީ ކަޝްމީރުގެ މުސްލިމެއްކަމުގައިވާ މު ތަފްޞީލް

އެދުވަސް މިއަދު
4 އަހަރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް


ހިތުގައި ކަފުންކޮށްފައިވި އެދުވަސްތައް އަނެއްކާ ހަނދާނަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.


ތަފްޞީލް
އެކުށްވެރި މާޒީ
4 އަހަރު ކުރި 2 ކޮމެންޓް


       ހަމަހިމޭން ދަންވަރެއްގެ އަނދިރިކަމާއި ނާމާންކަން ކުށްވެރިންގެ ޖަލުގެ ތަފްޞީލް

މިއީ ދޭ ނަސޭހަތެކެވެ.
5 އަހަރު ކުރި 2 ކޮމެންޓް


ކުށެއް ވެވިދާނެއެވެ.އެހެނަސް އެކުށް ތަކުރާރު ނުކުރާށެވެ.އިންދާއޮށެއްގައި ފަނިއުޅޭނަމަ އިން ތަފްޞީލް

ބޮބް މާލީގެ މަރު
5 އަހަރު ކުރި 2 ކޮމެންޓް


ރެގޭ ލަވަތަކުގެ ރަސްގެފާނު، ބޮބް މާލީ މަރުވެފައިވަނީ ހަމަށް ޖެހުނު ކެންސަރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ވައަތު ފައި ތަފްޞީލް

މާޒީ
5 އަހަރު ކުރި 2 ކޮމެންޓް


    އަހަރެންގެ ނަމަކީ ހަސަނެވެެ. އުމުރުން މިވީ ސޯޅަ އަހަރެވެ. އަހަރެން މިކިޔައިދެނީ ހަނދާނ ތަފްޞީލް

ޖޭމްސް ބޮންޑް
5 އަހަރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް


ޖޭމްސް ބޮންޑް އަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ކިހިނެއް ހުންނަ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އުފަންވީ ކޮން ޤައުމަކަށް ހެއްޔެވެ ތަފްޞީލް

ރިހި އުފާވެރި ހިތި ހަނދާން
5 އަހަރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް


ދުނިޔެއަށް ނޭވާ ލުމުގެ ފުރުސަތު އަހަންނަށް ލިބުނީ ފިޔ ތަފްޞީލް

މާޝަލް އާޓްސްއަށް އެފަދަ ދެވަނަ އެއް ނެތް ޖެކީ ޗަން ތަޅާފޮޅާ ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓާލާކަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ތަފްޞީލް
ހޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީސް
5 އަހަރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް
ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ހިނގާ ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ މިމަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ނެރުނު " ތިންކް ލައިކް އަ މޭން " އެވ ތަފްޞީލް
މިއަހަރުގެ އެޕްރިލް 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހިންދީ 36 ފިލްމު ނުކުމެފައިވާއިރު ، އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ހޯދި ކަމުގެ ލަޤަބު ލިބިފައިވަނީ މަދު ފިލްމު ތަކަ ތަފްޞީލް
ހަނދާނެކެވެ.....
5 އަހަރު ކުރި 1 ކޮމެންޓް
ހަޔާތުގެ ރަބީޢު މޫސުން އަހަރެމެން ފެށީ އެކުއެކީގައެވެ. އެއުފާވެރި މޫސުމުގައި އަހަރެމެންގެ ލޯބި ހެދިބޮޑުވަމުން އައީ މަޢްސޫމް ކުއްޖެއް ފަދައިންނެވެ. އަހ ތަފްޞީލް