ބެއަރިންގ
2 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

ބެއަރިންގ އަކީ އެހެންމީހުންގެ މެދުގައި ތިމާއާމެދު އެދެވޭ ތަސައްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް ތިމާގެ ބޭރުފުށުގެ ސިފަތައް ބެހެއްޓުމެވެ. އަދި އެމ... <<ތަފްޞީލް>>