ފިޔޯރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް (ފޭސް) ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޭޔޭ އިންޓަރއޮފީސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފިޔޯރީ އައިސް ޕްލާންޓް ޓީމާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒު ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ފިޔޯރ... <<ތަފްޞީލް>>

 
ރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޓީމްގެ ޙައްވާ ރާޝިދާ