މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި، ފިޔޯރީގެ 20 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

<<ތަފްޞީލް>>