އެކި ގޮތްގޮތަށް ހުވަފެން ބެލުން
23 މިނެޓް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

ހުވަފެނަކީ އެހެން ފެންތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ބޮވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ގަނޑުކޮށްގެން ޖޫސްޕެޓީ ހެދޭ އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި ހުވަފެނަކީ ފެނުގެ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ލޮނުކަން އެކުލެވޭ ނުވަތަ މިނަރަލައިޒްޑް ފެނެއްވެސް ނޫނެވެ. އެ... <<ތަފްޞީލް>>