ދަންޖެހިގެން މަރުވި ހާދިސާ
3 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

މިއީ 2005 މެއި މަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހު ޢުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކްލާސްތެރޭގައި ކުދިން ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް (ބުލީކޮށް) ހަދަން ފެށުމުން އެމައްސަލައަށް ހައްލެއް ނައިސް އެކުއްޖާ ސްކޫލަށް ދިއުމަށް ދެކޮޅުހަދާ ދަންޖެހިގެ... <<ތަފްޞީލް>>