ނޫސް ބަޔާން
3 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

މި ސައިޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ސައިޓް އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެެއްވަނީ ފާއިތުވެފައެެވެ.

... <<ތަފްޞީލް>>