ތިބާ ޗުއްޓީގައި ތޯއޭ!
2 ހަފްތާ ކުރި 0 ކޮމެންޓް

އެކުވެރިންނޭ! މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ބޮޑު ޗުއްޓީއެކެވެ. ޢީދުގެ އުފަލާއި މަޖަލުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކިމީހުން އެކި ދިމަދިމާލަށް ދަތުރު ހަދައިގެން ދަނީއެވެ. އުފާވެރި ޢީދެއްގެ އުންމީދުގައެވެ. ޢީދުގެ މަޖަލާ އުފާ ޙާސިލްކުރުމަ... <<ތަފްޞީލް>>