1919 ވަނަ އަހަރަކީ އެމެރިކާގެ  ޤާނޫނުތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނައި އަހަރެކެވެ. ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އެމެރިކާގައި ރަލުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއ... <<ތަފްޞީލް>>