ކުރިލައި ހެދެނެ ރަނެގެހެ
1 ހަފްތާ ކުރި 0 ކޮމެންޓް

މީބޫ ފިޔޯރީއަޓެ ވަރަށް ބޮޑަޓެ ޚާއްސަވެފައިވެނެ ވާހަކައި. މި ވާހަކެޔާއްކޫ ކެހައިވަރެއްގެ ހަޤީޤަތެއް ވެނެ ވާހަކައި ކަމެއު އެނގެންނަކަޓެ ނެތި. އެހެންފެހޭޔަސް، މިވާހަކެޔާ ކެޔައިދެންނަ މިވޮންނާ ، މީބޫ ފިޔޯރީ މުސްކުޅިން ކިބާން ވާރުތަވެމުން އ... <<ތަފްޞީލް>>