ކުޅަނދުރުގެ ދިރިއުޅުމާއި މާމުއިން ލިއްބައިދޭ ފައިދާތަކާ ބެހޭގޮތުން މިއަދުވަނީ އެތައް ދިރާސާތަކެއްކޮށް އެތައް ހޯދުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. މިހޯދުންތަކާއި ދިރާސާތަކަށް ފަހު ޢިލްމީގޮތުން ސައިންސުވެރިންނާއި ހުޅަނގުގެ ފަލްސަފާވެރިންނަށް އެއްބަސ... <<ތަފްޞީލް>>