މަރު .. ކޮންމެމީހެއްގެވެސް ނިމުން
1 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

ދުނިޔޭގައި ހިގާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވެސް އެކަމަކާއިމެދު އިންކާރުނުކުރެވޭނެ ކަމަކީ މަރުކަން ކަށަވަރެވެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް މަރުވެ، މިދުނިޔެ ދޫކޮށްދާނެ މީހެއްކަމީ ހަޤީޤަތެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިގަމުންދާ އެއްވެސް ކަ... <<ތަފްޞީލް>>