ވިޓަމިން ބީ
2 ހަފްތާ ކުރި 0 ކޮމެންޓް

 ވިޓަމިން ބީ ގައި އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު 8 ބަޔެކެވެ. މިބައިތައް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ބިނާކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވައި ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ. މި 8 ވިޓަމިނަކީ ފެނަށްގިރޭ ބާވަތުގެ ވިޓަމިން ތަކެކެވެ. މިއީ ކޮށާރުކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނ... <<ތަފްޞީލް>>