ފިޔޯރީ ސްކޫލުގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް 2016 ބާއްވައިފިއެވެ. 2016 އޯގަސްޓް 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މި ސްޕޯރޓްސް މީޓް ފައްޓަވައިދެއްވީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަޙްމަދު އަޝްފާޤްއެވެ.

... <<ތަފްޞީލް>>
 
ސްޕޯރޓްސް މީޓް ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: ފިޔޯރީ ސްކޫލް ފޭސްބުކް ޕޭޖް