މަނާ ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނެތީބާ!
3 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް ވުމަށްފަހު ފިޔޯރީއާއި އަދި ފިޔޯރީ ފަޅިއަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށުން ދޮންވެލި ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، ދޮންވެލި ނަގަންޖެހޭނީ ރަށްރަށާ 600 ފޫޓް ދުރުންކަމަށް 2013... <<ތަފްޞީލް>>

 
ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާފައި